Przejdź do treści

O autorce

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. View more
Cookies settings
Akceptuj
POLITYKA COOKIES SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Polityka prywatności danych osobowych (RODO) www.nasidziadkowie.pl Obowiązuje: od 18 lutego 2022 r.

§1

Tożsamość administratora danych

  1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu prowadzonego pod adresem www.nasidziadkowie.pl jest Magdalena Turek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Memory Travel Magdalena Turek, ul. Żabiniec 101G/17, 31-215 Kraków, NIP: 6422633104, REGON: 369128116.
  2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies pod adresem: www.nasidziadkowie.pl/polityka-cookies
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Serwis/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.nasidziadkowie.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, dokonać zakupu wybranego Produktu lub kontaktować się z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie.
  2. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych Użytkowników i Kupujących, tj.: Magdalena Turek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Memory Travel Magdalena Turek, ul. Żabiniec 101G/17, 31-215 Kraków, NIP: 6422633104, REGON: 369128116.
  3. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach: a) realizacji zamówienia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, b) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą, c) udokumentowania sprzedaży, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, d) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą. 2. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży, a także prowadzenia dokumentacji księgowo - podatkowej, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy (w tym realizację zamówienia i dostawę, wystawienia rachunku lub faktury lub podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą).

§4

Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj: a) w celu wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, inne dane rozliczeniowe, b) w celu realizacji umowy sprzedaży: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie numer konta bankowego, z którego dokonano płatności lub inne dane rozliczeniowe, a także inne dane udostępnione w trakcie korzystania z Produktów lub usług  Administratora danych osobowych.

§5

Okres przetwarzanych danych

1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi: a) w celu realizacji zamówienia, udokumentowania wykonania umowy sprzedaży, jak i wystawienia dokumentów księgowych - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  - na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, b) w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której ani dotyczą - na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§6

Źródło danych

  1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
  2. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu/Sklepu lub poprzez formularze służące do pobierania danych lub w formie tradycyjnej.

§7

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika, w szczególności Kupujących, mogą zostać udostępnione operatorom płatności internetowych, dostawcom usług pocztowych lub operatorom pocztowym, obsługiwanym w Sklepie internetowym Administratora danych. 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych lub dostawy oprogramowania, z którego administrator danych korzysta przy przetwarzania danych, w tym w celu, tj.: a) hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej - hostingodawca, b) obsługi księgowej oraz rozliczenia podatkowego administratora danych przez zewnętrzny podmiot (biuro rachunkowe), c) usług kurierskich, w szczególności w celu dostawy Produktów wg wybranego przewoźnika, d) obsługi zamówienia i wystawienia dokumentów księgowych poprzez wyspecjalizowane platformy i systemy informatyczne, 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownikom, w tym Kupującym, przysługuje prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych, b) do poprawiania danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa), c) do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda była podstawą przetwarzania. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. d) do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, e) do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, f) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

§9

Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.
Save settings
Cookies settings